Diễn đàn thảo luận và đối thoại sinh viên 2015 
(Chương trình EHOU)

Các ý kiến khác

    Ý kiến phản hồi qua phiếu khảo sát - Sinh viên Phan Đình Khương, B51, QTKD, HN

    Mở rộng được quan hệ hợp tác, chia sẻ trong học tập, gắn kết nhiều mối tương tác trong cộng đồng và xã hội, tạo ra sự tự tin khi đứng trước nhiều tập thể và cá nhân. (Sinh viên Phan Đình Khương, Lớp B51, ngành Quản trị kinh doanh, Hà Nội)

    Cán bộ - 18-05-2015 11:50:47

    Chúng tôi rất vui vì chương trình đã mang lại nhiều hữu ích đối với bạn.

    Lãnh đạo - 19-05-2015 08:37:44